Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Dynamic Polyester Center B.V. Zoals deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Utrecht.

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot uitvoering van werk of levering van zaken door Dynamic Polyester Center BV te Mijdrecht (verder: DPC).
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden dan wel voorwaarden van de wederpartij van DPC (verder: opdrachtgever) zijn alleen geldig als zij schriftelijk door DPC zijn bevestigd of aanvaard. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en die van de opdrachtgever prevaleren deze voorwaarden.
 4. Als deze voorwaarden eenmaal toepasselijk zijn geweest op een overeenkomst met een bepaalde opdrachtgever zullen zij steeds van toepassing zijn op alle volgende overeenkomsten met- en offertes voor die opdrachtgever, tenzij in een speciaal geval uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 5. Als enige bepaling van deze voorwaarden mocht blijken ongeldig te zijn worden partijen geacht in de plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert, en laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

II Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van DPC zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en kunnen door DPC worden herroepen binnen 3 dagen nadat zij door de opdrachtgever zijn aanvaard.
 2. Aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op de van de opdrachtgever ontvangen gegevens en op uitvoering onder normale en voorzienbare omstandigheden.
 3. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders aangegeven, en iedere aanbieding vervalt door een volgende.
 4. Alle bij een aanbieding verstrekte stukken en gegevens zoals tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, brochures, prijslijsten, berekeningen, maten, gewichten e.d. worden naar beste weten verstrekt maar zijn voor DPC niet bindend; DPC blijft te allen tijde bevoegd daarin wijziging aan te brengen.
 5. De bij een aanbieding verstrekte stukken en gegevens als hiervoor onder 4. bedoeld blijven steeds eigendom van DPC. De opdrachtgever mag deze niet kopiëren, aan anderen tonen of op enige wijze gebruiken.

III Totstandkoming overeenkomsten

 1. Opdrachten en overeenkomsten worden voor DPC eerst bindend nadat deze door DPC schriftelijk zijn aanvaard respectievelijk bevestigd of doordat met de uitvoering daarvan een aanvang wordt gemaakt.
 2. Voor werkzaamheden van zodanige aard en omvang dat daarvoor geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verstuurd wordt de factuur en het zonder protest behouden daarvan beschouwd als de overeenkomst ter zake.
 3. Wijzigingen in en aanvullingen op bestaande opdrachten of overeenkomsten zijn eveneens pas bindend nadat zij schriftelijk door DPC zijn bevestigd.
 4. Afspraken met of toezeggingen of mededelingen door medewerkers van DPC zijn eerst bindend nadat deze namens DPC schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

IV Prijzen

 1. Tenzij anders aangegeven gelden opgegeven prijzen voor levering af magazijn van DPC. Als DPC transport, verpakking en verzekering verzorgt geschiedt dat in opdracht van en namens de opdrachtgever en mitsdien voor diens rekening en risico. DPC is dan vrij in de keuze van de vervoerder en de wijze van transport en zal daarbij te werk gaan naar beste weten en kunnen, zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te dragen.
 2. De prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting of andere vanwege de prestaties of leveringen van overheidswege opgelegde belastingen of heffingen. DPC zal deze belastingen of heffingen in rekening kunnen brengen aan de opdrachtgever.
 3. De prijzen zijn steeds gebaseerd op de wisselkoersen en het prijspeil ten tijde van het doen van de aanbieding respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst. Als zich nadien wijzigingen voordoen in de wisselkoersen en/of de prijzen van grondstoffen of materialen, in lonen, in salarissen of sociale lasten of in andere kostprijsbepalende factoren zal DPC gerechtigd zijn deze door te berekenen aan de opdrachtgever.
 4. Als de omstandigheden waaronder een opdracht moet worden uitgevoerd wijziging ondergaan ten opzichte van wat bij aanvaarding van de opdracht normaal en voorzien was, zal DPC de door deze wijzigingen ontstane extra kosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen.
 5. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij om andere redenen noodzakelijk, zullen beschouwd worden als meerwerk als daardoor meer kosten ontstaan en als minderwerk als daardoor kosten worden bespaard. Meer- en minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

V Prestaties

 1. DPC zal de aan haar verstrekte opdrachten uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, overeenkomstig de aan haar verleende opdracht c.q. de gesloten overeenkomst. Zij zal bevoegd zijn om waar haar dit nodig of wenselijk voorkomt voor de uitvoering derden in te schakelen.
 2. Tot de door DPC te verrichten prestaties behoort uitsluitend de uitvoering van het werk en de levering van de zaken overeenkomstig de daarvan gegeven beschrijving in de aanbieding, de opdracht of andere stukken die aan de rechtsverhouding tussen partijen ten grondslag liggen. In geval van tegenstrijdigheid daarvan prevaleert steeds de laatst van DPC afkomstige of door DPC uitdrukkelijk aanvaarde beschrijving.
 3. Alle voorbereidende en bijkomende werkzaamheden die niet in de beschrijving zijn vermeld behoren niet tot de door DPC te verrichten prestaties en zullen, wanneer zij door DPC worden uitgevoerd, worden beschouwd als meerwerk.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat DPC tijdig kan beschikken over de gegevens die voor de uitvoering van het werk zijn vereist, voor zover blijkens de opdracht DPC niet zelf daarin dient te voorzien.
 5. Als de aanvang of voortgang van de door DPC te verrichten werkzaamheden wordt gehinderd of vertraagd door factoren die niet aan DPC zijn te wijten zal de opdrachtgever de daardoor veroorzaakte kosten en schade aan DPC dienen te vergoeden.

VI (Op)levering

 1. Door DPC opgegeven termijnen van levering of uitvoering zijn slechts indicatief maar niet bindend. Aan overschrijding daarvan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 2. De opgegeven termijnen van levering of uitvoering gaan niet eerder in dan nadat de opdrachtgever alle vereiste gegevens aan DPC ter beschikking heeft gesteld en worden steeds verlengd met de tijd gedurende welke de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens DPC en/of met de tijd die DPC nodig heeft voor het verrichten van meerwerk of voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.
 3. DPC zal gerechtigd zijn bestellingen van de opdrachtgever in gedeelten te leveren en deze deelleveringen apart te factureren.
 4. Zaken gelden als geleverd wanneer zij op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd of door DPC ter aflevering zijn aangeboden.

VII Reclame’s

 1. Bij aflevering van zaken dient de opdrachtgever deze op eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen of gebreken te controleren en bij constatering daarvan deze op de vervoerdocumenten aan te tekenen en binnen 3 dagen aan DPC te melden.
 2. Niet uiterlijk waarneembare beschadigingen, afwijkingen of gebreken dienen binnen 8 dagen na hun ontdekking aan DPC te worden gemeld.
 3. Door niet inachtneming van voormelde termijnen vervallen alle aanspraken van opdrachtgever ten aanzien van de beweerde tekorten, afwijkingen, beschadigingen of gebreken.
 4. Door opdrachtgever dient DPC in de gelegenheid te stellen de juistheid van ingediende reclame’s te onderzoeken en zo nodig de klachten te verhelpen.

VIII Risico- en eigendomsovergang

 1. Het risico voor geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever bij aflevering of verwerking daarvan.
 2. DPC behoudt zich echter de eigendom van alle door haar geleverde of aangebrachte zaken voor zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DPC uit hoofde van zodanige levering of aanbrenging.
 3. Als de door DPC geleverde of aangebrachte zaken deel gaan uitmaken van andere tegenwoordige of toekomstige zaken, zodanig dat zij hun zelfstandigheid verliezen, zal de opdrachtgever gehouden zijn op eerste verzoek van DPC aan deze de aldus nieuw gevormde zaken in pand te geven of in plaats daarvan zodanige zekerheid te verschaffen dat het verlies van de zelfstandigheid van de geleverde of aangebrachte zaken daardoor ruimschoots wordt goedgemaakt, zulks op straffe van verbeurte van een boete groot € 10.000,00 per dag dat de opdrachtgever met de nakoming van deze verplichting in gebreke is.
 4. De opdrachtgever zal verplicht zijn de geleverde zaken, zolang de eigendom daarvan nog bij DPC berust, zorgvuldig te behandelen en te onderhouden, en te verzekeren tegen de risico’s van beschadiging, verlies of tenietgaan.
 5. De opdrachtgever zal bevoegd zijn geleverde zaken waarvan de eigendom nog bij DPC berust te gebruiken en verkopen binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, maar mag deze overigens niet vervreemden, belasten of op andere wijze aan derden enig recht of aanspraak daarop verlenen.
 6. Als de zaken waarvan de eigendom nog bij DPC berust worden doorverkocht aan derden en dezen de daarvoor verschuldigde koopprijs nog niet geheel hebben voldaan, zal de opdrachtgever gehouden zijn op eerste verzoek van DPC de betreffende vorderingen aan DPC te verpanden, zulks op straffe van € 10.000,00 per dag dat de opdrachtgever met de nakoming van deze verplichting in gebreke is.
 7. De opdrachtgever is verplicht tegenover derden (zoals beslag leggende schuldeisers) steeds ondubbelzinnig te doen blijken van de eigendomsrechten van DPC die voortvloeien uit de voorgaande leden, zodra het gevaar bestaat dat deze derden de betrokken zaken als eigendom van de opdrachtgever gaan beschouwen, en DPC steeds onverwijld op de hoogt te brengen van zijn eventueel faillissement, aanvraag tot surseance van betaling, beslag op (een deel van) zijn vermogen dan wel andere omstandigheden waarvoor het voor DPC van belang kan zijn haar vorenbedoelde eigendomsrechten geldend te maken.
 8. Onverminderd haar overige rechten zal DPC te allen tijde onherroepelijk gemachtigd zijn om de zaken die haar op grond van de voorgaande bepalingen nog toebehoren weer tot zich te nemen als de opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting jegens DPC in gebreke is.
 9. De opdrachtgever zal de geleverde zaken waarvan de eigendom nog bij DPC berust op een aparte tabel bij de activa van zijn balans vermelden.
 10. Het risico van schade aan of tenietgaan van reeds uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde werken is steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij veroorzaakt door schuld van DPC.

IX Retentierecht

DPC zal gerechtigd zijn al hetgeen zij van de opdrachtgever ter be- of verwerking onder zich heeft terug te houden totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij van de opdrachtgever te vorderen heeft.

X Betaling

 1. Facturen dienen uiterlijk te worden voldaan binnen 30 dagen na de datum van verzending, door overmaking naar een ten name van DPC staande bankrekening.
 2. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zal verrekening van wederzijdse vordering niet zijn toegestaan. Klachten of reclames schorten de verplichting tot betaling niet op.
 3. Als de opdrachtgever met enige betaling in vertraging is, zal over het achterstallig bedrag zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum, onverminderd alle overige rechten van DPC. Als de opdrachtgever na tot betaling te zijn gemaand in gebreke blijft met de voldoening van verschuldigde bedragen zal DPC bevoegd zijn de uitvoering van het werk te temporiseren of stil te leggen totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Opgegeven termijnen van (op)levering worden met de daardoor veroorzaakte vertraging verlengd.

XI Overmacht

 1. Als DPC door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever (verder) na te komen zal zijn niet aansprakelijk zijn voor enige daardoor veroorzaakte schade en het recht hebben, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, hetzij de overeenkomst te ontbinden hetzij de verdere uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten voor zolang als de overmacht voortduurt.
 2. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens overmacht zal DPC recht hebben op betaling voor al hetgeen zij tot het moment van de ontbinding heeft geleverd respectievelijk verricht.
 3. Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van DPC, al of niet voorzienbaar, waardoor de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of zodanig wordt bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs niet van DPC gevergd kan worden, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, vijandelijkheden, oproer, rellen, overheidsmaatregelen, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, stakingen, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden en niet of niet tijdige levering door leveranciers.

XII Aansprakelijkheid

 1. Als zich binnen 6 maanden na de levering der zaken daaraan gebreken voordoen die zijn toe te schrijven aan materiaal- of fabricagefouten zullen deze kosteloos door DPC worden hersteld. Deze gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na constatering daarvan aan DPC te worden gemeld. DPC zal echter gerechtigd zijn in plaats van herstel over te gaan tot vervanging van het gebrekkige onderdeel dan wel terugneming van de gebrekkige zaken tegen restitutie van de koopsom.
 2. Voor gebreken die zich openbaren na afloop van de in lid 1 genoemde termijn is DPC niet aansprakelijk.
 3. DPC is vanwege gebreken aan geleverde zaken nooit verder aansprakelijk dan tot herstel daarvan c.q. vervanging van een gebrekkig onderdeel c.q. terugneming van een gebrekkige zaak. Iedere aansprakelijkheid voor door gebreken veroorzaakte schade, zowel directe schade als gevolgschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. DPC is niet aansprakelijk voor gebreken: a. die zijn ontstaan door normale slijtage, onjuiste behandeling of verkeerd of onvoldoende onderhoud; b. die zich voordoen aan zaken waaraan door of namens opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht door anderen dan DPC.
 5. DPC is niet gehouden tot het herstel van gebreken zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens DPC heeft voldaan.
 6. Als door toeleveranciers van bepaalde onderdelen daarop garantie wordt gegeven zal DPC jegens de opdrachtgever voor gebreken aan die onderdelen niet verder aansprakelijk zijn dan de betreffende toeleverancier jegens DPC aansprakelijk is volgens de betreffende garantiebepalingen.
 7. De opdrachtgever zal DPC dienen te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die voortvloeien uit of verband houden met door DPC geleverde zaken.
 8. Iedere aansprakelijkheid van DPC wegens gebreken aan geleverde zaken werken vervalt zodra de betreffende zaken door de opdrachtgever worden overgedragen aan derden.

XIII Ontbinding

 1. Als de opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen zal DPC gerechtigd zijn de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of te temporiseren, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
 2. Alle kosten en schaden die worden veroorzaakt door het in gebreke blijven van de opdrachtgever komen voor diens rekening.
 3. Opdrachtgever zal in gebreke zijn door de enkele niet-nakoming van enige verplichting, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 4. DPC zal tevens gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden: a. als opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; b. als opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; c. als ten laste van opdrachtgever enig beslag wordt gelegd; d. als opdrachtgever komt te overlijden; e. als opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrij beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest.

XIV Kosten

Alle kosten die DPC naar haar oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van haar rechten jegens de opdrachtgever, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de opdrachtgever.

XV Rechts- en forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DPC wordt beheerst door het Nederlandse recht. 2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en DPC, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Dynamic Polyester Center 

Call Now Button
× Hoe kan ik je helpen?